Didn’t It Rain – Lyrics

Title  Didn’t It Rain
Composer  Traditional
Composition’s Year 
First Recording Artist  The Galilee Singers
Aretha’s First Recording Year  1985

Lyrics
Didn’t it rain, children, rain on my Lord
Didn’t it, didn’t it, didn’t it oh my Lord
Didn’t it rain?

Oh, didn’t it rain, children, rain on my Lord
Didn’t it, didn’t it, didn’t it, oh, oh my Lord
Didn’t it rain?

Well, it rained 40 days, 40 nights without stopping
Noah was glad when the rain stopped dropping
Knock at the window, knock at the door
Crying brother Noah can’t you take on more
Noah cried no, you’re full of sin
God got the key and you can’t get in

Just listen how it’s rainin’
Will you listen how it’s rainin’
All day, all night
All night, all day

Didn’t it rain, children, rain on my Lord
Didn’t it, didn’t it, didn’t it oh, oh my Lord
Didn’t it rain?

Oh, didn’t it rain, children, rain on my Lord
Didn’t it, didn’t it, didn’t it, oh, oh my Lord
Didn’t it rain?

Well, you know it’s raining
All day, all night, all night, all day
To the north it’s raining
To the south it’s raining
To the east, Lord, is raining
To the west, a hard raining
Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Lord
Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Lord

Well, for the praying to the running
For the praying to the running
Some moaning, some groaning
I’m groaning, I’m moaning

Didn’t it rain, children, rain on my Lord
Didn’t it, didn’t it, didn’t it oh, oh my Lord
Didn’t it rain?
Hallelujah

Català – No Està Plovent?
No està plovent, nens, plovent a sobre, Senyor meu
No està, no està, no està, oh, Senyor meu
No està plovent?

Oh, no està plovent, nens, plovent a sobre, Senyor meu
No està, no està, no està, oh, oh, Senyor meu
No està plovent?

Bé, va ploure 40 dies i 40 nits sense parar
Noè es va alegrar quan la pluja es va aturar
Cop a la finestra, cop a la porta
Cridant, Germà Noè pots agafar-ne més?
Noè va cridar no, esteu en pecat
Déu té la clau i no podeu entrar

Només escolta com plou
Vols escoltar com plou
Tot el dia, tota la nit
Tota la nit, tot el dia

No està plovent, nens, plovent a sobre, Senyor meu
No està, no està, no està, oh, oh, Senyor meu
No està plovent?

Oh, no està plovent, nens, plovent a sobre, Senyor meu
No està, no està, no està, oh, oh, Senyor meu
No està plovent?

Bé, ja saps que està plovent
Tot el dia, tota la nit, tota la nit, tot el dia
Al nord està plovent
Al sud està plovent
A l’est, Senyor, està plovent
A l’oest, una forta pluja
Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Senyor
Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Senyor

Bé, per la pregària fins l’execució
Per la pregària fins l’execució
Alguns gemegant, alguns queixant-se
Estic queixant-me, estic gemegant

No està plovent, nens, plovent a sobre, Senyor meu
No està, no està, no està, oh, oh, Senyor meu
No està plovent?
Al·leluia